Ouderraad

Wij zijn de ouderraad van Het Tuinhuis

De doelstelling van ons, als ouderraad, is om een bijdrage te leveren aan het Tuinhuis en gesprekspartner te zijn namens de Ouders. Wij proberen ons doel te bereiken door overleg te voeren met de directie van Het Tuinhuis en als aanspreekpunt/klankbord te fungeren voor u, als ouder(s). Dus als u ergens mee zit, vragen heeft of een luisterend oor zoekt met betrekking tot de zorg voor uw kind(eren) op het Tuinhuis, benader ons gewoon!

Wij zijn bereikbaar via email:

De ouderraad in Boskoop is bereikbaar via: ouderraad.hettuinhuis@gmail.com
De ouderraad in Bodegraven is bereikbaar via: ocbodegraven@het-tuinhuis.nl

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste ouders die zich willen inzetten samen met Het Tuinhuis, om zo de beste zorg te kunnen leveren voor de kinderen. 

Welk recht heeft de ouderraad?

1. Informatierecht

De ouderraad dient op de hoogte te zijn van het algemene beleid en plannen voor de nabije toekomst. Minstens 1 keer per jaar moet het Tuinhuis de Ouderraad hierover informeren.

2. Adviesrecht

In feite kan de ouderraad over alle onderdelen van het beleid advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Wel heeft de wet enkele onderwerpen aangegeven waarbij het Tuinhuis verplicht is om de Ouderraad te raadplegen. Bij het voorbereiden over besluitvorming over één van deze onderwerpen, dient de directie de Ouderraad te informeren en schriftelijk om advies te vragen. De directie hoeft de adviezen van de Ouderraad niet op te volgen. Wel zal de directie, als zij afwijkt van het advies, moeten uitleggen waarom dat gebeurt.

De ouderraad heeft adviesrecht bij de volgende onderwerpen (dit zijn onderwerpen die onder andere terugkomen in het Huishoudelijk Reglement “Ouderraad” van het Tuinhuis):

  • Wijziging van de doelstelling of grondslag van het Tuinhuis;
  • Opheffing, fusie, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
  • Uitbreiding, inkrimping of andere wijzigingen in de organisatie;
  • Plaatsing procedures, wachtlijstbeleid en vertrek;
  • Voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • Verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • Kwaliteitszorg;
  • Klachtenreglement;
  • Andere regelingen. Hiermee worden de plaatsingsregeling, regels bij wennen, openingstijden, sluitingsdagen, etc. bedoeld. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om algemene regels die voor alle ouders en kinderen gelden.

3. Samenstelling

De ouderraad bestaat uit minimaal 2 leden. We streven ernaar om een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging per groep in de ouderraad te hebben.
Kandidaten worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar, mits de ouder een kind heeft dat gebruik maakt van de opvang.

4. Vergaderingen

Wij vergaderen 4 keer per jaar met de directie van het Tuinhuis en 4 keer met alleen de Ouderraad. Bij deze laatste bijeenkomsten zullen wij u, als ouder, ook uitnodigen. Houdt hiervoor uw mail en de nieuwsbrief in de gaten. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderraad beslist om een agendapunt achter gesloten deuren te behandelen.